Program

Drodzy Mieszkańcy!

Gliwice od lat posiadają silną pozycję w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dla naszego wspólnego dobra powinniśmy tę pozycję utrzymywać i wzmacniać.

Nadszedł najwyższy czas, aby nie tylko wielkie firmy działające na terenie Gliwic, ale także wszyscy mieszkańcy zaczęli odczuwać dobrą koniunkturę gospodarczą. Sukces powinien przejawiać się nie tylko w postaci liczb w gliwickim budżecie, ale również w sposobie organizacji i działania miasta. To jest odpowiedni czas na zmiany.

ROLA PREZYDENTA

Prezydent miasta powinien pełnić rolę służebną wobec mieszkańców. Powinien być nie tylko prezydentem Gliwic, ale nade wszystko prezydentem gliwiczan. Jego zadaniem jest tak zarządzać miastem, by żyło się w nim dobrze, wygodnie i bezpiecznie.

DLACZEGO KANDYDUJĘ?

Kandyduję ponieważ chcę, aby Gliwice stały się miastem przyjaznym dla Mieszkańców, aby Mieszkańcy współuczestniczyli w sprawach samorządu.

Chcę dać Gliwicom świeżość i werwę, skrócić dystans pomiędzy mieszkańcami i prezydentem.

Kandyduję, aby stworzyć najlepsze warunki do życia dla wszystkich gliwiczan, aby mogli mieszkać w silnym gospodarczo mieście, czuć się jak we własnym domu, w którym buduje się przyszłość na porozumieniu i dialogu społecznym.

Chcę również wypracować do rozpoznawania zwykłych, codziennych potrzeb, szczególnie tych małych i drobnych wymagających nie tylko środków, lecz przede wszystkim dobrej woli ze strony prezydenta i urzędników.

Chcę być dostępny dla mieszkańców w terenie i sprawować rolę dobrego gospodarza.

Posiadam doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i kierowaniu podmiotami gospodarczymi oraz w samorządzie, ale przede wszystkim w pracy społecznej dla mieszkańców.

Chcę by zasobny budżet miasta służył w równym stopniu rozwojowi miasta, wielkiemu i małemu biznesowi, jak tez i naszym codziennym przyjemnościom.

Pragnę, by Gliwice stały się miastem sukcesu i zadowolenia jego mieszkańców.

Mam siłę, energię, entuzjazm i mnóstwo pomysłów na moje ukochane, rodzinne miasto!

Gliwice potrzebują nowej energii i świeżego spojrzenia na miasto!

BEZPARTYJNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

Prezydent miasta nie powinien wikłać się w spory polityczne i światopoglądowe. Wszyscy mieszkańcy miasta mają jednakowe prawa i powinni być jednakowo traktowani. Organizacja pracy urzędu, transport miejski czy też drogi dla rowerów nie wymagają uczestniczenia w sporach politycznych toczonych na szczeblu krajowym. Zadaniem prezydenta miasta jest wypracowywanie rozwiązań kompromisowych na wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem miasta. Wszyscy mamy prawo do różnych poglądów i przekonań. Nasza naturalna różnorodność nie powinna być w żadnym razie przeszkodą, lecz napędem do prawidłowego działania i rozwoju miasta oraz lepszego, wygodniejszego i szczęśliwego życia jego mieszkańców.

PLANOWANE ZMIANY ORAZ KIERUNKI ROZWOJU GLIWIC

 I.  NOWOCZESNY I WYGODNY TRANSPORT MIEJSKI

Wzrost liczby samochodów, utrwalony układ komunikacyjny śródmiejskich ulic, powstawanie nowych osiedli generują rosnący ruch uliczny, co uniemożliwia swobodne przemieszczanie się gliwiczan. Miasto powinno zachęcać do życia w Gliwicach poprzez dostarczanie mieszkańcom możliwości korzystania z wygodnego i bezpiecznego transportu miejskiego. Tempo rozwoju inwestycji w Gliwicach wskazuje, że sprawę miejskiego transportu należy traktować jako pilną. Chcę przekonać gliwiczan do transportu zbiorowego poprzez ukazanie jego zalet, zagęszczenie jego sieci oraz skrócenie dystansu pomiędzy domem, a najbliższym przystankiem.

Działania:

 • uregulowanie systemu parkowania w mieście,
 • uspokojenie ruchu w centrum miasta i na osiedlach mieszkaniowych,
 • wprowadzenie transportu szynowego pomiędzy Sośnicą a Łabędami,
 • rozwój infrastruktury rowerowej w każdej dzielnicy miasta (dróg dla rowerów i systemu roweru publicznego),
 • reorganizacja siatki połączeń autobusowych i lokalizacja przystanków w odległości maksymalnie 500 metrów od miejsca zamieszkania,
 • stworzenie parkingów miejskich.
II. CZYSTE POWIETRZE

Stan gliwickiego powietrza, szczególnie w okresie grzewczym, ma niekorzystny wpływ na zdrowie nas wszystkich. Wdrożę program naprawczy – powszechnej edukacji połączonej z aktywnym wspomaganiem wszystkich mieszkańców przy zmianie sposobów ogrzewania oraz przy tworzeniu warunków zachęcających do korzystania z komunalnych źródeł energii. Istotnym elementem w tym obszarze będą starania podjęte na rzecz rozwoju transportu miejskiego.

Działania:

 • przechodzenie na nowoczesne sposoby ogrzewania, w tym rozwój ciepła systemowego (PEC),
 • wprowadzenie wyższych dopłat do wymiany systemów ogrzewania dla mieszkań komunalnych i prywatnych,
 • uproszczenie procedur pozyskiwania dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania – przyjazna administracja,
 • promowanie ekologicznych form przemieszczania się – transport pieszy i zbiorowy, rowery i hulajnogi,
 • rozwój terenów zielonych – projekt “Zielona Sieć” polegający na stworzeniu układu terenów zielonych, służących jednocześnie do komunikacji oraz spędzania czasu wolnego,
 • wdrożenie standardów ochrony zieleni,
 • wprowadzenie szerokiego systemu informowania o jakości powietrza w przestrzeni publicznej,
 • zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli, a w dalszej kolejności do innych instytucji publicznych.
III. OCHRONA ZDROWIA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Szpitalne świadczenia medyczne w Gliwicach odbywają się w przestarzałych technicznie i funkcjonalnie obiektach. Potrzebny jest nam szpital miejski z prawdziwego zdarzenia oraz hospicjum. Zadbam o odpowiednią jakość opieki medycznej gliwiczan. Obecna sytuacja wymaga w pierwszej kolejności doraźnych zmian organizacyjnych i działań naprawczych, a docelowo powinna zostać zrealizowana budowa nowego obiektu szpitalnego. Ponadto ważne jest zapobieganie chorobom poprzez wdrażanie projektów edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do mieszkańców w każdym wieku.

Działania:

 • budowa nowoczesnego szpitala miejskiego,
 • dokończenie budowy hospicjum,
 • intensyfikacja realizacji programów profilaktycznych, w tym szczepień,
 • wprowadzenie edukacji zdrowotnej (powszechne szkolenia z pierwszej pomocy, edukacja żywieniowa, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym i uzależnieniom),
 • zwiększenie dbałości o przychodnie oraz prowadzenie dialogu ze środowiskiem medycznym,
 • zakup defibrylatorów do obiektów użyteczności publicznej.
IV. SPRAWNE USŁUGI KOMUNALNE I BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

Gospodarka komunalna to istotny element funkcjonowania miasta, który wpływa na każdą dziedzinę życia. Zweryfikuję system zarządzania i odbioru odpadów – skończę z monopolem jednej firmy. Planuję wykorzystać doświadczenia rozwiniętych miast europejskich wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalające na wykorzystanie odpadów jako źródła cennej energii. W działaniach tych zamierzam wykorzystywać potencjał naukowy Politechniki Śląskiej, lokalnej kadry inżynierskiej i innowacyjnych firm. Zwiększę zasoby mieszkaniowe miasta oraz będę wspierał lokalną przedsiębiorczość. Popieram udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Nie widzę uzasadnienia, by gliwiczanie musieli być traktowani przez radę swojego miasta inaczej niż ludzie w pozostałych częściach kraju. Konieczne jest zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez zmniejszenie opłat za wstęp. Kluczowym elementem jest również dbałość o bezpieczeństwo zarówno w ruchu drogowym, jak i na kąpieliskach.

Działania:

 • zmiana systemu gospodarowania odpadami – podział miasta na cztery sektory i odejście od opłaty liczonej od metra kwadratowego mieszkania (po konsultacjach z mieszkańcami wprowadzenie opłat od osoby lub według zużycia wody),
 • rozwój zasobów mieszkaniowych poprzez intensyfikację budownictwa komunalnego,
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami, opracowanie skutecznego programu odnowy fasad kamienic,
 • wspieranie lokalnego handlu poprzez obniżenie opłaty targowej,
 • budowa toalet w przestrzeni publicznej, w tym przede wszystkim w parkach i na placach zabaw (z przewijakami),
 • utworzenie wybiegów dla psów w każdej dzielnicy,
 • modernizacja terenu przy Ośrodku Wypoczynkowym Czechowice,
 • obniżenie opłat za żłobki i przedszkola,
 • obniżenie cen za bilety wstępu na lodowisko, baseny i kąpieliska miejskie – obiekty te powinny być dostępne na każdą kieszeń,
 • powołanie miejskiego fachowca – Gliwicka Złota Rączka, mającego służyć pomocą polegającej na drobnych naprawach potrzebnych często osobom starszym i samotnym,
 • wdrożenie programu systematycznego utwardzania oraz oświetlania dróg gminnych ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych,
 • stworzenie interaktywnej mapy remontów i inwestycji w mieście, przedstawiającej planowane działania w systemie informacji przestrzennej,
 • zmiana systemu bezpieczeństwa na kąpieliskach miejskich (dofinansowanie WOPR, elastyczny harmonogram dyżurów ratowników),
 • wsparcie ochotniczych straży pożarnych w zakresie zarówno lokalowym, jak i sprzętowym.
V. BUDOWA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Konieczne jest stworzenie dogodnych warunków do zaangażowania mieszkańców w proces rozwoju miasta. Będę prowadził dialog z różnymi grupami społecznymi i dbał o grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wprowadzę instytucję „złotej rączki, czyli wsparcia osób niesamodzielnych i starszych w drobnych, codziennych sprawach.

Zadbam o sprawną politykę senioralną, a także rozwój społeczny, kulturalny i sportowy dzieci i młodzieży. Zadbam o lepszą dostępność żłobków i przedszkoli.

Zlokalizowane na terenie Gliwic obiekty kulturalne, sportowe, widowiskowe oraz muzea utrzymywane są z budżetu naszego miasta. Mieszkańcy Gliwic powinni być wyróżnieni w trakcie korzystania z tych obiektów. Formą takiego wyróżnienia będzie posiadanie Karty Mieszkańca uprawniającej do bonifikaty przy korzystaniu z tych obiektów. Niezbędne jest wsparcie gliwickiego środowiska artystycznego w celu przywrócenia pozycji Gliwic jako znaczącego, prężnego ośrodka kultury i sztuki w aglomeracji śląskiej.

Wprowadzę aplikację mobilną mieszkańca za pośrednictwem której, każdy mieszkaniec będzie mógł wypowiedzieć się w ważnych dla Gliwic kwestiach.

Działania:

 • wprowadzenie Karty Mieszkańca upoważniającej do zniżek na miejskich obiektach sportowych i w instytucjach kultury,
 • prowadzenie konsultacji społecznych przy realizacji mniejszych i większych inwestycji oraz planów ważnych dla mieszkańców,
 • wdrożenie miejskiej aplikacji mobilnej ułatwiającej mieszkańcom aktywne uczestnictwo w podejmowanych decyzjach,
 • reaktywacja Gliwickich Spotkań Teatralnych,
 • wznowienie Gliwickiego Magazynu Kulturalnego – oddanie we władanie gliwickim artystom i animatorom kultury,
 • wprowadzenie gliwickiej sztuki w przestrzeń publiczną np. murale, rzeźby, instalacje artystyczne,
 • przywrócenie Ruin Teatru Victoria do stanu pozwalającego na jego trwałe wykorzystanie do realizacji imprez kulturalnych,
 • wsparcie dla inicjatyw organizacji pozarządowych oraz włączenie ich w procesy decyzyjne w mieście,
 • poświęcenie większej uwagi na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, powołanie miejskiego pełnomocnika tych osób,
 • zwiększenie roli bibliotek jako osiedlowych ośrodków kultury,
 • wsparcie gliwickiego sportu uprawianego przez dzieci i młodzież,
 • poprawienie warunków kształcenia dzieci i młodzieży – gliwickie przedszkola i szkoły muszą mieć zapewnione najwyższe standardy działania zarówno dla uczniów jak i nauczycieli,
 • instytucjonalne wsparcie Młodzieżowej Rady Miasta i samorządów uczniowskich jako kuźni aktywności młodych gliwiczan,
 • uruchomienie programów kształcących aktywną młodzież (akademia liderów, przedsiębiorców, wsparcie talentów),
 • zacieśnienie współpracy z Politechniką Śląską – angażowanie studentów w projekty miejskie, wprowadzenie systemu grantowego dla organizacji studenckich,
 • tworzenie inicjatyw zachęcających coraz bardziej aktywnych gliwickich seniorów do stałego uczestnictwa w życiu miasta,
 • wsparcie coraz popularniejszej turystki lokalnej realizowanej przez jednostki miejskie oraz stowarzyszenia pasjonatów i miłośników Gliwic.

Powyższy program nie stanowi zamkniętego katalogu, ale jest otwarty na Państwa propozycje, które należy wprowadzać w życie w przyszłości.

Gliwice potrzebują rozpędu, entuzjazmu i nowej energii, potrzebują prezydenta otwartego, wychodzącego do ludzi i pełnego pomysłów na dobre życie w mieście.

Obiecuję nie szczędzić swoich sił i dodać energii naszemu miastu!

Razem zrealizujemy nasze wspólne marzenia o lepszych Gliwicach!

Kajetan Gornig

Komitet Wyborczy Wyborców Dla Gliwic

Kajetan Gornig Dominik Dragon